?wejje? B2B u s-swieq dehbijiet

Due li innovazzjonijiet teknolo?i?i tal-lum, kummer? merkantili issa jista ‘jsir fuq l-internet. ?a?niet huma mibjug?a u mixtrija onlajn. Kull tip ta ‘merkanzija qed jinxtraw u jinbieg?u onlajn, kif ukoll. Negozju g?al negozju (B2B) kummer? huwa wkoll qed isir online. B2B Kummer? Kummer? B2B onlajn tipikament jirreferi g?all-kummer? bejn il-manifattur u d-distributur u d-distributur u bejjieg? bl-imnut ta ‘merkanzija. Il-kuntatt bejn il-fornitur u x-xerrej huwa normalment stabbilit fuq l-internet, partikolarment fis-swieq B2B jew siti tan-netwerking B2B. Il-fornituri tiddeskrivi in-negozju tag?hom u l-lista inventarju tag?hom. Il-xerrejja, min-na?a tag?hom, jibbraw?jaw madwar g?all-fornitur / i li tista ‘tag?tihom dak li g?andhom b?onn f’termini ta’ tip merkanzija, il-volum, il-kwalità, u l-prezz u tippro?edi biex tikkuntattja fornituri mag??ula tag?hom / fornitur. kummer? B2B Online ma ti?ix limitata mill-fruntieri ?eografi?i. Xerrej tista ‘tmur g?al siti kummer?jali B2B b’ba?i s?ubija dinjija jekk jixtieq jikseb provvisti minn territorji barra mix-xtut. Korrispondenza bejn il-partijiet kummer?jali ?eneralment isir fuq l-internet u pagamenti huma ppro?essati permezz trasferiment ta ‘fondi tal-internet u s-servizzi bankarji. A kummer? B2B huwa simili i?da mhux l-istess b?al bejg? online. Huwa simili min?abba kuntatt u l-bejg? jse??u fuq l-internet. Hemm ukoll fornituri li juru jew li irkant off merkanzija tag?hom u hemm xerrejja li jfittxu g?all-kwalità merkanzija a?jar bl-a?jar prezz. Madankollu, il-fornituri u x-xerrejja fil-kummer? B2B huma differenti mill-bejg? bl-imnut onlajn. Fl-a??ar, il-fornituri huma l-bejjieg?a bl-imnut u l-xerrejja huma l-konsumaturi finali li se ju?aw il-prodott jew merkanzija mixtrija. Fl-ewwel, kemm il-fornituri u x-xerrejja huma sidien jew entitajiet ta ‘negozju. Il-xerrejja fil-kummer? B2B mhumiex l-utenti a??arija ta ‘l-merkanzija nnegozjati. Dawn huma pass wie?ed og?la fil-katina tal-provvista mill-utenti finali; dawn qed tmur biex ikunu l-bejjieg?a diretti tal-merkanzija. F’xi ka?ijiet, ix-xerrej jista ‘jkun ukoll manifattur li jkun xtara materja prima g?all-produzzjoni tal-merkanzija tieg?u stess (ji?ifieri bennej dg?ajsa xiri air conditioners g?al-linja tieg?u). B2B Kummer? fis ?wejje? u dehbijiet kummer? B2B Online huwa partikolarment utli fl-industrija ?wejje? u dehbijiet. Bejjieg? bl-imnut Amerikana tista ‘direttament tordna sarongs bl-ingrossa, peduni Aloha, kaftans, peduni gan?, u tipi o?ra ta’ ?wejje? mill-fabbriki ilbies f’pajji?i o?ra b?all-Indone?ja. a??essorji tal-fidda sterlina u dehbijiet jistg?u wkoll ji?u ordnati direttament mill-fabbriki Asjati?i jew distributuri awtorizzati tag?hom. Maskri, artifacts tribali u tinqix jistg?u wkoll jinxtraw direttament permezz ta ‘portali tal-kummer? B2B. Jekk inti tixtieq li ssir bejjieg? bl-imnut ta ‘?wejje? u dehbijiet, inti g?andek b?onn biex jikkunsidraw bis-serjetà ssir membru ta’ sit kummer?jali B2B hekk youd jkollhom a??ess g?all-distributuri awtorizzati u l-manifatturi. Min-na?a l-o?ra, tista ‘??ur l-ilbies bl-ingrossa u bejjieg?a dehbijiet fil-web u jsibu dawk li joffru o??etti ta’ kwalità bi prezzijiet ra?onevoli

Imsielet ?ibe? Jikkoltivaw ?arsa Exotic u sultry

Meta na?sbu ?ibe?, a?na normalment think ta ‘brazzuletti, sieq, ornamenti xag?ar u ?i?irajjen. Xi ng?idu dwar imsielet ?ibe?? Ukoll, imsielet huma l-aktar mag?mula mill-metall, enamel u ?ebel prezzju?, xi w?ud minna ja?sbu. Imsielet huma fancy u g?aljin! Fortunatament, imsielet ma g?andhom ikunu fancy, jew g?aljin, jew mag?mula mill wie?ed biss materjal stravaganti – jew kombinazzjoni tag?hom. Persuna tista ‘tkun eleganti ming?ajr infiq ?afna flus, u persuna tista’ tkun eleganti ming?ajr ma t?ares hekk metalliku! Indjani Amerikani u?ati biex jo?olqu dehbijiet ?ibe? elaborat ?afna g?al skopijiet differenti. Fost dawn kienu jwaqqfu ?olma – o??etti ritwali mqieg?da fis bennieni u ?oni irqad o?ra sabiex issuq bog?od ?olm ?a?ina – u l-imsielet ?ibe? g?all-nisa. ?ebla komuni involuti fit-te?id ta ‘?ojjellerija xoffa huwa turkwa?, li huwa qal li jsellef sa??a tal-kundanna u l-karattru lil min jilbishom. Ftit ?ibe? huma mag?mula minn ?a?ar semi-prezzju?, u b?ala tali imsielet ?ibe? make li huma komparabbli ma ‘imsielet mag?mula minn tipi o?ra ta’ materjali e?otiku – b?all-qanneb. ?ibe? jaqg?u fil prattikament f’kull lewn tal-ispettru kulur, u g?alhekk huwa l-ebda problema li tinstab jew jag?mlu imsielet ?ibe? g?all-qbid wie?ed fancy. Biex jinkiseb l-ambjent naturali, t?ares indi?eni, mur g?all-imsielet ?ibe?. Dawn huma ?ertament uni?i u qbid l-attenzjoni. Jag??lu minn varjetà ta ‘disinji kkulurit jew monokromi, ?awwad u jaqblu skond l-ilbies tieg?ek, u dehbijiet e?istenti. Jekk di?à g?andek ?i?irajjen xoffa jew brazzuletti – jew sa?ansitra qomos ?ibe?! – G?aliex ma jilbsu msielet ?ibe? biex jaqblu? ?elebritajiet simili Jennifer Lopez, Marie Osmond u “Li?i u Ordni” attri?i Elisabeth Rohm kollha mixtrija u turi dehbijiet ?ibe? f’?in wie?ed jew ie?or, u dan ?adem tajjeb ?afna g?alihom tassew! imsielet ?ibe? huma fa?ilment ikkulurita ?afna u eleganti, bil-mess ta ‘dak CHARM dinja l-qadima. Jekk inti tixtieq li bidla mill-ensembles tradizzjonali tal-metall u ?ebel fil-?wejje? dehbijiet aktar, a??essorji ?ibe? huma l-mod biex imorru.

Brazzuletti Permezz Il ?minijiet

Mesopotamia nofsinhar. Brazzuletti, ?i?irajjen, sieq, ?rieket tas-swaba u ?rieki tal-widna mag?mula n-nisa ta ‘Sumer fis twieqi juru ta’ prosperità ra?el tag?hom.Brazzuletti kienu jinstabu fl-oqbra tal Ur fejn kien soltu li ji?u midfuna royalty ma ‘?ojjellerija tag?hom u sfortunatament impjegati foqra tag?hom. B’madwar 2000 QK, fil-Qedem E?ittu, brazzuletti ?ar?u b?ala bi??iet kbar ta ‘?ojjellerija.Brazzuletti nstabu fil-fdalijiet mill-eruzzjoni Vesuvias fil Pompeii f’79 AD. Kien matul l-età ta ‘l-Pharaohs E?izzjan li brazzuletti CHARM kienu l-ewwel dehru g?alkemm charms infushom jmorru lura sa l-era Neolitiku meta l-ir?iel se ji?bor bits mhux tas-soltu ta’ l-injam jew ta ‘bi??iet tal-?ebel li kienu jin?arru dwar persuna tag?hom sabiex ibieg?du g?edewwa tag?hom. Allura dawn charms kienu kkunsidrati “charms xxurtjati” u protetturi qawwija kontra ?a?en. Ma kienx qabel il-?in ta ‘l-Pharaohs li g?alkemm dawn charms kienu inkorporati fi b?ejje? elaborat ta’ ?ojjellerija b?al polz u g?onq brazzuletti li mhux biss kienu meqjusa li toffri protezzjoni, i?da kienu wkoll sinjal ta ‘kif prospera-persuna kienet fil-?ajja u wara l-mewt ikun indikatur g?all-Gods ta ‘dan l-istatus kif suppost persuni fil-wara ?ajja. Fi ?minijiet Grecian brazzuletti kienu popolari mal-ir?iel u suldati kienu jilbsu meded difensivi tal-?ilda, spiss im?ejjen bid-deheb, fidda u jew Australian, fuq id-dirg?ajn tag?hom. Huma kienu mag?rufa b?ala “Bracels,” mill-Brachium Latina, li tfisser, “drieg?.”Meta n-nisa maqbuda fuq li dawn Bracels look kbira fuqhom, huma bdew jilbsu ver?jonijiet i?g?ar, imsej?a Bracels ftit … jew “bracel-ETS.” L-istorja ta ‘brazzuletti meded quddiem permezz-?minijiet tan-Nofs tal-Ewropa medjevali matul il-perjodu Barokk tas-seklu 18, u fuq id-dritt permezz tal-pre?enti. Matul i?-?mien, brazzuletti saru minn materjali differenti ?afna b?all-?ilda, ?adid, ramm, ?ibe?, g?adam u s-snien kif ukoll f’metalli prezzju?i u gemstone. Matul l-etajiet brazzuletti dejjem kienu popolari u l-istili jidhru li varjaw skond stili libsa. Fil-kulturi fejn in-nies libes bla kmiem jew attire kmiem qosra b?all-Rumani u Griegi tal-qedem, l-ilbies ta ‘brazzuletti kemm fuq l-drieg? ta’ fuq u t’isfel sar popolari ma ‘kemm ir?iel u kemm nisa. L-ilbies ta ‘brazzuletti drieg? ta’ fuq huwa g?adu popolari llum ma moderna moda skimpy self ?wejje? ru?u tajjeb g?all-ilbies ta ‘?ojjellerija aktar. Illum, brazzuletti huma jintlibsu kemm mill-ir?iel u n-nisa fil-varjetà ta ‘materjali b?al metalli prezzju?i tradizzjonali b?all-fidda deheb u platinu. plastik moderni u akriliki issa huma ferm u?ati biex jag?mlu trendy, brazzuletti mhux tas-soltu kif ukoll metalli b?al titanju u ?irkonju li saru popolari min?abba li huma diffi?li ilbies, ?fief ?afna u hypoallergenic. Tkun xi tkun gosti tieg?ek u tkun xi tkun ba?it tieg?ek, hemm g?a?la enormi ta ‘brazzuletti u bangles li suit kul?add.

Djamanti artifi?jali

plain-silver-bracelets-bangle-cuff-150

Djamanti kif jg?idu huma aqwa ?abib ta ‘tifla u jixtru l-?irku djamant perfetta m’g?andux ikun problema g?al kul?add. Normalment kull tip ta ‘ring djamant se do biss sakemm ikollok djamant kbar fuq il-?olqa li inti ser tkun multa. Madankollu kien hemm nies li j?ossu djamant artifi?jali jew mag?mula mill-bniedem djamanti huma differenti minn djamanti imminat u g?alhekk huma j?ossu li l-kwalità se jsofru min?abba dan.Madankollu m’hemm xejn li bi?a g?ax djamant artifi?jali jew mag?mula mill-bniedem g?adu kimikament l-istess b?ala djamant imminat. Fil-fatt jista ‘jkun diffi?li ?afna g?all-persuni li tg?id id-differenza bejn djamant artifi?jali u djamant imminat. Dan jista ‘jo?loq problemi g?al ?afna nies min?abba fl-a??ar tal-?urnata jekk inti tmur biex jikkura xi ?add biex ?irku djamant allura inti tmur jridu li l-?a?a reali u xejn artifi?jali. Filwaqt li huwa improbabbli li l ?rieki djamant artifi?jali ser jissostitwixxi ?rieki djamant imminat g?ad hemm il-fatt li dawn ?rieki djamant mag?mula mill-bniedem g?adhom ferm ir?as allura kontropartijiet imminat tag?hom. Djamanti do ?arsa sbie? fuq ?irku u min?abba li huwa diffi?li ?afna li tg?id id-differenza minn ra?el mag?mula djamant g?al djamant reali dan ifisser li kull ?irku bi djamant fuq tista ‘tfittex sbie? ?afna.Djamanti jista ‘wkoll jifil?u temperaturi g?olja djamant jistg?u jifil?u temperaturi la?qu u li jinkludu 1100C meta ji?rilha hotter allura li l-djamant imbag?ad se vaporizzazzjoni. Djamanti jista ‘jsir biex jinkwadraw fil kwa?i xejn pere?empju mag?mula mill-bniedem djamanti jistg?u jsiru ?g?ir bi??ejjed sabiex ikunu jistg?u jsiru fis imsielet, pendenti, pulzieri u anke brazzuletti. Il-possibilitajiet li g?andek ma ‘djamanti huma kwa?i bla tmiem dawn jistg?u ji?u mag?mula biex tajbin fis-xejn u tista’ ??ur kwalunkwe ?ojjellier u biss tara l-djamanti li huma g?andhom fuq display.Dawn se jvarjaw minn imsielet li impenn u ?rieki tie?. Naturalment djamanti ma ji?ux ir?as u jekk inti tixtieq tixtri bi??a ta ‘?ojjellerija li jkollu djamanti imbag?ad inti ser ikollok t?allas Penny pretty. Djamanti huma bla dubju bi??a sabi?a ta ‘?ojjellerija li t?ares lejn.Jekk int xortik tajba bi??ejjed li stess bi??a ta ‘?ojjellerija bi djamant fiha imbag?ad inti ser normalment biss tilbsu g?al parti spe?jali.Biss sabiex inti tista ‘tara ?bieb tieg?ek jammiraw bi??a isturdament tieg?ek ta’ ?ojjellerija djamant.

Gemstones Birthstone huma mimlija bil-Symbolism

L-argument li g?andna destin predestined, u li nag?mlu d-destin tag?na hija l-età antika wa?da, huma l-g?an ta ‘diskussjoni f’?afna konver?azzjoni filosofiku. Huwa wkoll argument li qatt ma jista ‘jkollhom konklu?joni ppruvata, biss li jemmnu fi kwalunkwe, bil-g?a?la b?ala ri?ultat ta’ esperjenza. Australian Birthstone huma relatati mill-qrib mal-poteri Astral li jkunu, skond il-fidili. Kull sinjal tax-xemx g?andha gemstone birthstone asso?jati mag?ha, li suppost tkun xortik tajba g?all-persuna mwielda matul dak il-perjodu. Dan huwa l-aktar sempli?i ta ‘spjegazzjonijiet tal birthstones. In-nies ju?aw diversi ?ebel bit-tama g?al diversi taffettwa dak l-?ebel se jkollha fuq ?ajjithom. Fl-istess ?in, in-nies ji?i evitat kuntatt ma ‘?erti ?ebel li se j?ibu mag?hom xortih ?a?ina u l-mi?erja. G?alkemm dan jista ‘jidher xi ?a?a ta fairy tale g?as-so?jetà westernized, dawn l-affarijiet huma prattikati extravagantly fil-pajji?i b?all-Indja, fejn in-nies imorru g?all-“bniedem jitg?allem” (probabbilment qarrej tal-palm), li t?ares lejn il-pala u jipprevedi avveniment waslet biex tmur ?a?in, u jipprovdi l-mezzi biex ji?i evitat dak l-avveniment billi tilbes ?ebel gem wie?ed, it-tne??ija wie?ed, u affarijiet b?al dik. Xi w?ud jistg?u tid?aq fuq l-idea, filwaqt li o?rajn isegwu Australian birthstone tag?hom kwistjonijiet relatati ma ‘twemmin reli?ju?. Psikolo?ija tg?id jekk inti temmen li inti qieg?ed tag?mel xi ?a?a biex tg?in issolvi problema, li hija nofs il-battalja reba?, sej?a hija psikolo?ija, sej?a hija fidi, imma jekk inti jilbsu gemstone fit-twemmin li se jg?inek, allura se! Jekk inti ma jilbsu ?ebel jafu sew li g?andek b?onn biex, inti probabilment se jag?mlu xi ?balji! Xorta wa?da dan kien l-idea ori?inali wara Australian u g?aliex in-nies libes minnhom. Illum, ?afna nisa jag??lu Australian birthstone b?ala ornamenti b’valur ?ojjell, jekk xejn aktar. ?afna nies jilbsu birthstone tag?hom b?ala simbolu ta ‘identità tag?hom. X’inhi r-ra?uni, gemstones huma o??etti sbie? ?afna li n-nar spark fil-emozzjonijiet tieg?ek, u tag?mel inti stare fil minnhom fil Awe. Australian Birthstone divi?jonijiet varji b?al ?ebel mystical, Ayurvedic ?ebel (Indjan), moderna, tradizzjonali, Astrological, planetarju, talismanic u birthstones kulturali qedem.Kull kategorija g?andha storja u ra?unament warajh, kull ?ebel huwa ma?sub li jkun spe?jali, u hu gost kbir jekk xejn, biex tisma g?aliex ?ebel huwa spe?jali u kif se tg?in il-?ajja tieg?ek, u kif din hija spe?jalment ma?suba g?all- partikolari individwu in kwistjoni. Fis-so?jetà tal-Punent, Australian u birthstones la?aq g?oli ta ‘popolarità matul il-jiem hippie, meta n-nies bdew jesperimentaw bil filosofiji tal-Lvant, u llum joffru tifkira ?elwa ta’ dawk il-?inijiet g?al ?afna persuna li g?exu ?g?a?ag? tag?hom matul dan il-perijodu. Gemstones jaqg?u f’kull kulur imma?inabbli (inklu? iswed bil-mod), li jipprovdu l-opportunità li jilbsu ?ebel ma prattikament kwalunkwe tema kulur. Australian Birthstone jid?lu f’varjetà ta ‘daqsijiet kif ukoll, u b?al kull dehbijiet o?ra, l-akbar huma, l-aktar rari, u b’hekk aktar g?aljin huma. F’dak li g?andu x’jaqsam mal-u?u tal-moda orjentata mill Australian u birthstone tmur, dawk i?g?ar huma u?ati fuq ?rieki u l-imsielet u kemmxejn akbar fuq ?i?irajjen u pendenti. Australian jvarjaw fil-prezz minn ftit dollari g?al ftit mijiet ta dollari!

Brazzuletti – attrazzjonijiet moda u affordabbli u tipi bracelet varji.

Brazzuletti – attrazzjonijiet moda u affordabbli u tipi bracelet varji. Brazzuletti huma mod r?as biex jimpressjonaw lill-poplu dritt. G?andna brazzuletti ?biberija, brazzuletti Familja, brazzuletti donazzjoni, brazzuletti sess u ?afna aktar. Ma ‘kumpaniji simili Lance Armstrong u Nike jaqbe? fil hemm, se jkun hemm ?afna aktar li ?ejjin. X’inhuma brazzuletti? Brazzuletti huma ornamenti jintlibsu madwar polz jew drieg?. Dawn ?eneralment huma msej?a armlets meta jintlibes hawn fuq minkeb. Brazzuletti ?ew u?ati peress li g?al ?mien twil ?afna, i?da l-istil tkun definittivament inbidlet b’mod konsiderevoli. ?iviltà Indjan rre?istrat liebes brazzuletti peress 6 seklu. Brazzuletti jistg?u jsiru bl-u?u ta ‘varjetà ta’ o??etti. drapp metall blat Injam qxur Stainless steel huwa komunement u?at. Kumpaniji Nike u Lance Armstrong u?u silikon issa. Barra minn hekk dawn huma u?ati g?al skopijiet medi?i u identifikazzjoni. Hawnhekk huwa kif l- Pazjenti li g?andhom aller?iji, dijabete jew li g?andu storja pre?edenti ta ‘brazzuletti jilbsu mard tal-qalb. Identifikazzjoni ta ‘dawn il-pazjenti tista’ tkun diffi?li ta?t emer?enzi u dawn brazzuletti tista ‘tkun ferm utli fl-iffrankar ta’ ?ajja pazjenti kultant. Brazzuletti huma aktar famu?i minn wristbands u bangles u ?i?irajjen. Huma jistg?u jsiru fid-dar u kummer?jalment huma disponibbli g?all-ir?is. brazzuletti ?biberija huma aktar famu? fost it-tfal u ?ag??ag?. Dawn huma mog?tija b?ala simbolu ta ‘?biberija. Normalment ?jut rakkmu jew suf huma u?ati. Permezz tradizzjoni huma m’g?andhomx jitne??ew b’mod volontarju kif kull tne??ija intenzjonali se jfisser a??ar ta ‘?biberija. Huma g?andhom jaqg?u barra b’mod naturali. Tip ie?or ta ‘brazzuletti li qed isiru popolari huma brazzuletti sess. Diversi tipi huma ?ejjin fil kuljum u li huma jwasslu messa??i differenti minn rumanz mas-sess. brazzuletti g?aksa kienu u huma u?ati fil-qrati g?all-pri?unieri. Dawn ?ew u?ati fuq g?ekiesi ta ‘?erti kriminali fuq probation spe?jalment fil-kontea qorti Superjuri Pima.

?ibe?, Beadings u Jewellery Fil Monique Lhuillier

Isem Disinjatur Monique Lhuillier jidher li jkun fuq ?alq kull ?elebrità f’dawn il-jiem.Hija huwa touted li tkun l-Vera Wang jmiss b?ala l-aktar women A Lista jkollhom libsa minn Lhuillier.Professjonalment tfassil peduni u ?agagi mill-1996, Lhuillier ?ie ppre?entat lill-limelight meta mbag?ad Princess pop Britney Spears ikkummissjonat tag?ha b?ala disinjatur tie? gown.Lhuillier crafted toga tie? ma ?ibe?, Beadings u ?ojjellerija g?all-pja?ir ta Spears.Dan kien segwit minn stints ma ?elebritajiet Hollywood o?ra u l-isem Lhuillier shone isba? minn qatt qabel fl-industrija tal-moda.Dan mhux sorprendenti kif l-seng?a ta ‘Lhuillier huwa ovvju fil-?ibe?, Beadings u ?ojjellerija inkorporati fil tag?ha f’kull disinn. Il-seng?a tal Lhuillier hija wkoll tidher fil-tikketti tal-prezz ilbiesi tag?ha jwettqu li l-mara medja tal-karriera ma tistax taffordja.gowns bridal ispi?a $ 2000 – $ 10,000 filwaqt ilbiesi ta ‘filg?axija huma pprezzati bi ftit. G?al dawk li jridu l-?arsa ta ‘gown Lhuillier jew libsa, hemm diversi affarijiet inti trid tiftakar: A line, dublett s?i?a, artab u drappijiet, u ?ibe? exquisite, Beadings u ?ojjellerija.?ibe? u?ati fil-firxa disinn Lhuillier mill-kristalli Swarovski u perli biex ?ibe? tal-??ie? u rhinestones.?ebel Aktar g?alja huma u?ati fl-ilbiesi aktar g?aljin. Disinjaturi o?ra tu?a wkoll lA-linja tal-punt, dbielet s?i?, u drappijiet artab fil-disinni tag?hom imma biss Lhuillier ju?a ?ibe?, Beadings u ?ojjellerija fil irrakkmar f’bi??iet a??ent fl-disinji tag?ha.?afna disinjaturi jmorru ferm moderna ma ‘temi minimalista jew avant garde couture. O?rajn jmorru super romantic ma ‘tag?bija ?ejda ta’ lazzijiet, RUFFLES, u tunnellati ta ‘drapp. I?da ma ‘?iliet tag?ha fl-u?u ?ibe?, Lhuillier tg?aqqad modernità mal sentimentali, li jipprodu?u disinji li huma eleganti, moderna, romantic, u jista’ jintlibes. ?ibe?, Beadings u ?ojjellerija fid-disinji tal Lhuillier huma u?ati b’mod differenti.Xi disinji ju?aw l-?ibe? b?ala komponent tad-drapp innifsu. E?empju huwa l-libsa bajda peppered ma ?ibe? iswed jintlibes minn mudell Natalia Gotsii fil-?bir tar-rebbieg?a tal-Lhuillier ri?enti.Julia Dunstall wkoll libsu libsa simili fid-dawl ro?a u g?onq baxx maqtug?a. A??enti huma wkoll mag?mula minn ?ibe? fl disinji Lhuillier.Rarament ma l-disinjatur tu?a pruwa jew drappijiet b?ala a??enti fil ilbiesi tag?ha. ?ibe?, Beadings u ?ojjellerija jsibu ru?hom irrakkmati fis ?inturini, necklines, u ?ineg.Labar huma wkoll mag?mula minn ?ibe? u ?ojjellerija.Fil-?bir tar-rebbieg?a tag?ha, kien hemm diversi disinni bi labar ?ibe?: peduni jintlibes minn heather Marki, Anja Rubik, Cameron Russell, u Hye Park huma e?empji e??ellenti. Jekk inti im?abba ?ibe?, Beadings u ?ojjellerija, jinvestu fi toga Lhuillier.Id-disinn klassika u rakkmu Jeronimo jag?milha investiment tajjeb. Seng?a Lhuillier u ?iliet ?ibe?, Beadings u ?ojjellerija ji?gura li l-libsa qatt se fade fl-istorja istil.Wara kollox, tog?ma tajba hija dejjem moda.

dehbijiet baby

X’jag?mel ifisser dehbijiet? Im?abba, kburija, moda sens u affettiva. Jekk inti im?abba xi ?add rigal dearly ?ojjell sabi?a li ssa??a? tag?ha jew mid-dawl etern tieg?u sew. dehbijiet Baby huwa mod sabi? li jesprimu ammirazzjoni tieg?ek u l-im?abba g?all-tarbija tieg?ek. Huwa mod ?elu biex jesponu sentimenti fond tieg?ek g?al twelid tieg?ek li hu jew hi kburi g?all-?ajja kollu tag?hom. ?eneralment, dehbijiet tarbija ifisser brazzuletti tarbija, li twettaq inizjali isem tag?hom jew l-isem s?i? innifsu. Dawn huma jitqieg?du fil-katina biex tappo??ja l-inizjali li qisu IDs minjatura tag?hom. Brazzuletti fil ?ibe?, perli, kristalli, deheb, fidda u ?eramika huma wkoll disponibbli fis-suq li to?loq xi ?awhar isba? g?at-trabi u t-tfal. brazzuletti Bangle fid-deheb u fidda huma wkoll forma popolari ?afna ta ‘?ojjellerija tarbija li l-?enituri normalment rigal tarbija tag?hom. ?ieda fil-preciousness tal-brazzuletti, xi kultant djamanti huma wkoll studded fiha biex tag?tiha ?arsa sinjuri u abbundanti. Barra minn hekk, inti tista ‘jarrikkixxu l-?arsa ta’ brazzuletti tarbija tieg?ek ma charms mlewna differenti u kristalli li jag?ti effett stordament li l-dehbijiet. g?onq pretty jilbes huma wkoll forma ferm mixtieq ta ‘?ojjellerija tarbija dawn il-jiem. Tista ‘wkoll ??id touch ta’ perli spe?jalment g?al tfal bniet biex ti?died il-kunfidenza tag?ha u l-fehim. slaleb sbie? fil-fidda u deheb jistenna sempli?iment sabi? ?afna fit-tis?i? personalità distintiv tag?hom billi Pendenti fil-forom tal-qalb g?all-bniet huma valur mi?jud fil-?bir dehbijiet tag?hom. G?all-?olqien l-magic aktar, inti tista ‘wkoll rigal sabi? tag?ha wie?ed pendant perla li hija sempli?ement bi?a’. imsielet sofistikati u Stylist fil-varjetajiet differenti u disinji huma wkoll bi??a riedu ta ‘?ojjellerija fis-suq ta’ ?ojjellerija tarbija dawn il-jiem. Li jvarjaw minn djamant, deheb, perla u imsielet fidda li jkollu Teddy ddisinjati, fjuri u qalb forom imsielet, inti tista ‘tag??el liema suits lit-tarbija tieg?ek l-a?jar u liema kumplimenti personalità tag?ha finalment. Allura, till issa jekk int ma ltqajna l-opportunità li rigal dehbijiet tarbija sabi? imbag?ad unur lilek innifsek billi tag?ti tali ?ojjell sbie? u adorable li jmorru tajjeb ma ‘dawk l-istil tieg?ek ftit u t-tog?ma. Kun ?gur li l-?ojjell g?andu jkun anti-aller?ika u artab fuq il-?ilda li jipprote?u lit-tfal minn irritazzjonijiet u l-aller?iji bla b?onn. ?ikli relatati mad-?ojjell sportivi u umoristi?i dak it-tifel tieg?ek te?ori g?all-mistrie? tal tag?ha jew il-?ajja tieg?u. Fuq kollox, jag??lu ?ojjell li turi tieg?ek im?abba qatt dejjiema u l-kura g?all-tarbija tieg?ek.

Beckham tie?u ?omb fil Mens Jewellery

Meta ni?u g?all-istil u l-?ila, wie?ed mill plejers ta ‘klassi dinjija David Beckham huwa probabbilment l-g?ira ta’ ir?iel l-aktar. Ebda bniedem o?ra po??iet ?ojjelli mens “sod fuq il-mappa istil simili Beckham jkun.Ejja jiffa??jaw dan ir?iel aktar ma tkunx jag?lqu g?ajnejhom jekk Beckham kien kollu istil u l-ebda ?iliet fil-grawnd. I?da Beckham huwa mbierek stil, sustanza u aktar importanti hu gradi g?olja min?abba l-?ila tieg?u bil-ballun fil-grawnd. You ?adthom probabbilment jidhru l-istampi. L-ewwel, kien hemm l-haircuts rebbie?a; floppy Blonde, ras imqaxxar u l Mohican.Imbag?ad il-tablojds maqbudin lilu jidhru fi nightclub fil sarong biex ji?velaw kemm korp u l-saqajn. I?da dan kien meta Beckham bdew jilbsu arlo??i djamant g?alja, ?ojjellerija u l-imsielet djamant?Mhux wie?ed biss djamant stud titqib ta earlobe i?da ?ew? imsielet djamant. Huwa tidwir-ras notevoli trijonf istil minn Beckham li sforz taw ir?iel permess li jilbsu ?ojjelli mens “.Kieku ra?el ie?or ppruvaw biex pull off liebes imsielet huwa seta ‘ma kienx daqshekk su??ess. Fil-pre-Dinja parti Tazza l Beckhams “, g?al darb’o?ra mens ?ojjelli kien fuq display tg?ammix.Ingilterra full-back Ashley Cole wasal fil-ver?joni tieg?u ta ‘ “tul s?i? u Fabulous”. Naked mill-qadd sa, ?akketta pranzu Ashley Cole kellu ji?i mibdul ma ‘?ojjellerija mens “. U g?assa djamant exquisite miksi kienet l-o??ett costliest fuq il-Beckhams “irkant karità ma?luqa minn Jacob Arabo, il sparklingly talent ?ag??ug? disinjatur ?ojjelli li isimha jkun malajr sar mag?ruf sew fl-ambjenti ?elebrità. ?ojjelli mens exquisite Arabo tal “hija tant i?obb minn klijenti tieg?u mhux sempli?iment g?ax huma g?aljin, i?da g?all jmorru lil hinn-disinji klassika.Hu jie?u kreditu g?all jinbidlu l-attitudnijiet maskili liebes ?ojjellerija.stilla pop u ?elebritajiet simili jilbsu xi w?ud mill-kreazzjonijiet tieg?u b?al dadi koperti djamant jew tat-telefons ?ellulari li jispikkaw fil rimjiet ritratt u videos pop. ?ojjelli ir?iel ?ie rrappurtat li jkun tela b’g?oxrin fil-mija.U d-domanda g?ad-djamanti ?died ukoll, mhux sorprendenti meta wie?ed iqis in-numru ta ‘?elebritajiet ?erqana biex flash daqsxejn ta’ bling g?all-kameras. Allura hemm ikollok. Huwa uffi?jali. Jewellery hija mhux biss g?an-nisa aktar.G?all-tendenza konxju, urbani, bniedem metrosexual, liebes bi??a ta ‘?ojjellerija mens “huwa l-a??ari li t?ares jibred.Inti biss g?andek tfittex fil-firxa dejjem tikber ta ‘?ojjellerija mens “; brazzuletti, imsielet, ktajjen u pendenti qed ji?u paraded fil-passa??i din is-sena.Ir?iel jistg?u sa?ansitra jkollhom kaxex g?all-?ojjelli tag?hom stess dalwaqt biex i?ommu bi??iet apprezzat tag?hom. G?addew il-?ranet tal-bniedem medallion: ktajjen kollha deheb inkorporati fil-xag?ar sider, vista u?ig? g?all-g?ajnejn kull mara. Numerati il-?ranet meta ?ag??ug? se jesponu matted xag?ar sider, jippermettu l-istonku attenwata tieg?u li jduru fis im?aqqa, sprout xag?ar imnie?er u j?allu dwiefer tieg?u mhux maqtug?. Bil-mod i?da b’mod kostanti grooming u ?ojjellerija mens “qed jikkaw?aw ripples fl-univers maskili. Allura jekk huwa platinu jew kombinazzjoni ta ‘metalli, ?rieki djamant miksi imsielet jew trinkets, disinjaturi ?ojjelli huma jkollna fil dwar l-att.Manifatturi fil ?ojjellerija multa qed jespandu linji tag?hom g?al ?ojjelli ir?iel wisq.Hekk jidher b?allikieku l-tendenza g?al ?ojjelli mens “huwa stabbilit li tissospendi – djamanti jew l-ebda djamanti.

Rings Belly: Sexy huwa kif Sexy Does

Piercings Korp kienu l-o??ett ta ‘?afna kontroversji – minbarra li espressjoni artistika u ?elebrazzjoni ta doti fi?i?i wie?ed. Il-?irku ?aqq huwa tali bi??a ta ‘?ojjellerija. Fi ?minijiet ta ‘qodma, Piercings korp kienu trattati b’mod differenti, jiddependi fuq il-kultura. Kif Piercings korp f’?afna kellhom valur ritwali jew ?erimonjali, ?afna kulturi projbit tipi spe?ifi?i ta ‘titqib tal-?isem li kienu purament g?all-finijiet ta’ ti?jin. -?ellieda tal ?iviltajiet ?entrali u l-Amerika t’Isfel qodma turi il Piercings ?isem, spe?ifikament fil-qasam imnie?er, sabiex jidhru aktar intimidanti biex g?edewwa tag?hom. Min-na?a l-o?ra, Piercings lip u dekorazzjonijiet kienu ma?suba biex itejbu l-attrazzjoni, spe?jalment fost in-nisa tal-?urnata u l-età. U filwaqt Piercings ?isem kienu aktar jew anqas komuni fl-E?ittu tal-qedem, il-pharaohs E?izzjan antik attwalment allokat tipi spe?ifi?i ta ‘Piercings. Per e?empju, l-ebda wie?ed IMMA membri tal-familja rjali g?andhom jilbsu ?irku ?aqq, ta?t piena ta ‘mewt! Tkellem dwar il-prezz ta ‘vanity. Illum il-?urnata g?ad hemm xi istigma asso?jata mal Piercings ?isem, spe?jalment fost in-nisa ?g?a?ag?. Jista ‘jkun veru li titqib mhux dejjem prattika sikura, i?da aktar u parlors tatwa?? aktar qed jadottaw mi?uri li ji?guraw li l-infezzjoni hija mill-inqas evitat. Il-popolarità dejjem tikber ta ‘dehbijiet korp ma jistg?ux ji?u injorati, spe?jalment peress li l-affarijiet b?all-?irku ?aqq u ?-?irku xoffa qed jag?mlu triqthom lejn MTV! Iva, a?na qed jitkellem dwar Britney Spears u ?rieki ?aqq tag?ha. A?na qed jitkellem dwar il-famu? “stilel u qamar” dangling ?irku ?aqq hi libes il-premjijiet mu?ika MTV sena li g?addiet. A?na wkoll jitkellem dwar Christina Aguilera u tag?ha “?irku be??ula Nirvana,” fost lottijiet ta ‘a??essorji mhux konvenzjonali o?ra – mag?mula ftit anqas mhux konvenzjonali mill-dehra tag?hom fuq it-TV internazzjonali. ?rieki Belly huma popolari fost i?-?g?a?ag? li j?obbu li jiltaqg?u flimkien u ?fin. ?effiena fuq it-TV huma popularizing b?ala a??essorju sexy. M’hemm l-ebda pharaohs illum li jkunu jridu lop off Britney Spears “ras g?al ilbies din il-bi??a spettakolari alluring ta ‘?ojjellerija. Minn simbolu status lil moda a??essorju sexy, l-?irku ?aqq ?gur wasal triq twila.